Remissvar avseende Förslag till ändring i dels Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning, dels Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:20) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.