Remissvar avseende Förslag till ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.