Remissvar avseende Förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2007:1) om tillägg till föreskrifter och allmänna råd (1993:2) till 29 § skogsvårdslagen (1979:429)

De föreslagna ändringarna synes vara av samma karaktär som de som Regelrådet yttrade sig över den 24 november 2010 (vårt diarienummer N 2008:05/2010/417, ert diarienummer 2010/7050). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.