Remissvar avseende förslag till nya föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Kalmar län

Rubricerade föreskriftsändringar har remitterats till Regelrådet. Föreskriftsändringarna medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.