Remissvar avseende förslag till Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om nummerportabilitet

Rubricerade ärende, Ert diarienummer 09-6502, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.