Remissvar avseende förslag till Skatteverkets föreskrifter och allmänna råd om värderingen av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2010 års och senare års fastighetstaxeringar

Rubricerat ärende, diarienummer 131 461868-09/111, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.