Remissvar avseende förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 060603-TSS 2009-1465, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.