Remissvar avseende förslag till Transportstyrelsens förslag till ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Rubricerat ärende, diarienummer TSV 2009-9455 samt TSV 2009-9892, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.