Remissvar avseende Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2007:43) och allmänna råd om företagsstöd och projektstöd

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.