Remissvar avseende Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel samt information om praxis vid ändrade användningsområden

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.