Remissvar avseende Skolverkets förslag till föreskrifter om kursplaner i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.