Remissvar avseende Socialdepartementets grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad

Förslaget innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådet granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i ärendet.