Remissvar avseende Statens jordbruksverks föreskrifter om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter och systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 59-3062/09, har remitterats till Regelrådet. Förslagen innehåller, bortsett från en mindre höjning av fribeloppet för återkrav av utbetalt exportbidrag, inga ändringar i sak. Förslagen medför därför inga eller endast ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.