Remissvar avseende Trafikverkets förslag till ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:100) om hastighetsbegränsning på väg 50 i Dalarnas län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.