Remissvar över departementspromemorian Godkännande av den reviderade STCW-konventionen (Ds 2010:45)

Det föreslagna författningsförslaget medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.