Remissvar över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll

Efter avstämning med Ekonomistyrningsverket har det framkommit att den avgift förslaget gäller omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig på föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.