Remissvar över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om handel med utsläppsrätter

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag (de kostnader som kan uppkomma för företag föranleds i allt väsentligt av EU-kommissionens förordningar och beslut). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.