Remissvar över Statistiska centralbyråns förslag till ändring av föreskrift (SCB-FS 2001:15) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik avseende Konsumentprisindex

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.