Skatteverkets föreskrifter om värdering av lantbruksenheter vid 2017 års och senare års fastighetstaxeringar

Rubricerade ärende, diarienummer 131 60147-15/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.