Skatteverkets förslag till allmänna råd om riktvärdesangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2013 års allmänna fastighetstaxering av täktmark

Rubricerat ärende, ert dnr 131 351319-12/111, har remitterats till Regelrådet. Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet yttrar sig därför inte i ärendet.