Skatteverkets förslag till föreskrifter om uttag av vägavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret

Rubricerade ärende, diarienummer 202 138561-19/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.