Skogsstyrelsens förslag om uppdatering av bilaga 4 till föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen

Rubricerat ärende, diarienummer 2016/554, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse att Regelrådet yttrar sig över remissen.