Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.2-2018:765, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

statsbidrag