Skolverkets förslag om ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92) om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen och förordningen om vuxenutbildning

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.2-2016:604, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

vuxenutbildning