Skolverkets förslag till ändring i föreskrifter (SKOLFS 2010:218) om ämnesplan för ämnet godshantering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Rubricerade ärende, diarienummer 2015:317, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

vuxenutbildning