Skolverkets förslag till ändringar i föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen samt Skolverkets föreskrifter (2010:124) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.