Skolverkets förslag till föreskrifter om ämnesplaner för ämnena ellära – spårfordon och spårfordon samt Skolverkets förslag till ändringar av föreskrifter (2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Rubricerade ärenden, diarienummer 2015:1000 och 2016:429, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslagen inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.