Skolverkets förslag till nya och ändrade ämnesplaner m.m. inom vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019:177, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.