Skolverkets remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning samt förslag till föreskrifter om utformningen av gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.