Socialdepartementets betänkande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)

 Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.