Socialdepartementets förslag till förordningar om ändringar i förordningen (2006:497) om blodsäkerhet samt i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.