Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2016/09057/EMA, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.