Statens jordbruksverks ändring av föreskrifter rörande intagning av växtsorter i svenska sortlistan

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att remissen såvitt kan bedömas i allt väsentligt följer av kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/100 av den 22 januari 2018 som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.