Statens jordbruksverks föreskrifter om registrering av anläggningar med fjäderfä (SJVFS 2006:11)

Rubricerade ärende, diarienummer 6.2.16-7571/14, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

fjäderfä