Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Rubricerade ärende, diarienummer 5.4.16-14406/2018, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.