Statens jordbruksverks förslag till meddelande om beslut om ersättning till bitillsynsman

Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar Jordbruksverket (pdf)

Det bakomliggande förslaget

förslag ()