Statens jordbruksverks förslag till meddelande om beslut om ersättning till bitillsynsman

Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.