Statens jordbruksverks redovisning av regeringsuppdrag om skyldigheter att anmäla vissa växtskadegörare

Rubricerade ärende, diarienummer N2016/1231/SK, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.