Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion

Rubricerade ärende, diarienummer A2018-0315, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Kommissionens förordning (EU) 2017/2119 om upprättande av Prodcom-förteckningen över industriprodukter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3924/91 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen. Eventuella effekter av betydelse får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Taggar:

varuproduktion