Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik avseende Konsumentprisindex

Rubricerade ärende, diarienummer 2016/1308, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig