Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet inom företagssektorn.

Statistiska centralbyrån (SCB) avser att genomföra en undersökning av innovationsverksamhet. Undersökningen föranleds av kommissionens förordning 1450/2004 och Europaparlamentets rådsbeslut 1680/2003/EG. SCB:s förslag innebär att berörda företag ska lämna uppgifter vartannat år. De uppgifter som ska lämnas framgår av en blankett som föreskrifterna hänvisar till. Undersökningen är EU-reglerad och baseras på ett gemensamt frågeformulär som utarbetas av EU:s statistikorgan Eurostat i samarbete med medlemsländerna. Detta för att kunna göra goda jämförelser av innovationsverksamheten mellan olika EU-länder.