Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer, till statistik över vissa särskilda förflyttningar av varor och till statistik om export fördelat efter faktureringsvaluta

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom den 23 november med angiven svarstid den 30 november 2021 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.