Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem med flera

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/1935, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till författning varit synnerligen begränsat i förhållande till förordning (EG) nr 765/2008 samt kravdokument från International Accreditation Forum och European Cooperation for Accreditation. I övrigt bedömer Regelrådet att förslaget inte medför effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

Ledningssystem