Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem

Förslaget följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt direkt av förordning (EG) nr 765/2008 och en harmoniserad standard som på begäran av kommissionen har antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med artikel 6 i direktivet 98/34/EG (numer ersatt av direktivet (EU) 2015/1535), som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Taggar:

Ledningssystem