Yttrande över förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

Finansinspektionen föreslår ändringar i sina föreskrifter och allmänna råd om dels kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:1), dels om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5). Förslagen innebär att de genom direktiv 2010/76 EU beslutade ändringarna i direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut samt i direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersbolag och kreditinstitut genomförs. I förslaget beaktas också de riktlinjer som Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) har tagit fram på områden som omfattas av kapitaltäckningsdirektiven.

Syftet med såväl ändringarna i direktiven som i Finansinspektionens förslag är att skapa relevanta och tydliga regler som säkerställer att instituten är tillräckligt kapitaliserade för att möta de risker som uppkommer i verksamheten. Förslagen innebär närmare bestämt att kraven på instituten skärps när det gäller tillämpningen av värdering till verkligt värde. Vidare införs nya regler om bland annat värdepapperisering och återvärdepapperisering samt operativ risk då en internmätningsmetod används. Dessutom ställs ytterligare krav på rapportering av uppgifter när det gäller positioner i värdepapperiseringar och i korrelationshandelsportföljen samt avvecklingsrisker och prisjusteringar. Även kraven på instituten att offentliggöra information till marknaden utökas.