Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring dels i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar dels i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:XX) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSV 2009-13388, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.