Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Av remissen framgår att Transportstyrelsen har samrått med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

Förslagen medför i övriga delar, såvitt kan bedömas, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

avgifter