Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om metoder och teknisk utrustning för säkerhetskontroll – luftfartsskydd, m.m.

Rubricerat ärende, dnr TSL 2009-2787, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet. Regelrådet konstaterar att vissa delar av föreskrifterna inte avses att kungöras, av allt att döma med stöd av 2 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar och 18 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).