Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om passagerarfartyg på inrikes resa

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2018:27, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.