Upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2001:08) om tillverkares skyldigheter att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter

Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet.