Utbildningsdepartementets promemoria Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet

Rubricerat ärende, ert diarienummer U2012/4904/S, har remitterats till Regelrådet.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Karriärvägar